Du er på nettsidene til

Jæren Vinklubb

Sist justert og godkjent av årsmøtet 3.2.2017.VEDTEKTER

FOR

JÆREN VINKLUBBSTIFTET 3. FEBRUAR 2004§ 1. Navn

Vinklubbens navn er Jæren Vinklubb.


§ 2. Formål

Vinklubben har som formål å fremme medlemmenes interesse for vin og vinkultur gjennom jevnlige møter med foredrag, vinsmaking, vin til mat og ulike ekskursjoner. Med vinen i sentrum skal det utvikles et godt sosialt miljø. Klubben kan samarbeide med andre vinklubber om arrangement av felles interesse.


§ 3. Medlemskap

Registrerte medlemmer som har betalt sin årskontingent er medlem i Jæren Vinklubb.

Klubben kan ha inntil 100 medlemmer. Etter forfall (jmf. § 4) av kontingentinnbetaling for innmeldte medlemmer kan styret foreta opptak av nye medlemmer. Aktuelle nye medlemmer anbefales av eksisterende medlemmer, etter forutgående varsling til alle medlemmer med angitt tidsfrist for å komme med anbefalinger. Styret bestemmer til enhver tid om det skal og hvor mange som skal opptas. Slik opptaksvurdering kan foretas minimum 1 gang pr. år.


§ 4. Kontingent

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten som innbetales innen utløpet av februar måned. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent innen utløpet av mars samme år strykes etter forutgående varsel fra styret.


§ 5. Styrets arbeid

Jæren Vinklubb ledes av et styre bestående av 4 personer, styrets leder, sekretær, kasserer og 1 styremedlem. I tillegg ett varamedlem som møter på styremøter uten stemmerett. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen eller den som fungerer som leder dobbeltstemme. Styrets møter skal protokolleres. Styret har disposisjonsrett over klubbens midler. Regnskapsåret følger kalenderåret. Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres minst 2 uker i forveien.


Dessuten skal klubben ha en fagkomite som skal arbeide aktivt med å tilrettelegge

et best mulig program i henhold til formålsparagrafen (§ 2). Medlemmene i fagkomiteen møter på styrets møter ved behov. Denne komitéen skal tilrettelegge det faglige opplegg påfølgende år. Opplegg og tiltak som iverksettes skal ha styrets godkjennelse. Styret skal oppnevne fagkomite, messekomitè, vinturkomitè og enkelttiltaksutvalg. En av styrets medlemmer skal være medlem av messekomiteen, fortrinnsvis leder.

 

 

§ 6. Årsmøte

Jæren Vinklubbs øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen 30. april hvert år. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Innkalling skal angi saker som skal behandles på årsmøtet. Innkalling med sakspapirer sendes ut 2 uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle:

- årsberetning

- regnskap

- innkomne forslag

- valg av nytt styre

- valg av revisor

- valg av medlem til valgkomiteen.


Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må fremsettes skriftlig til styret senest 3 uker før årsmøtet. Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Årsmøtets beslutninger protokolleres.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det påkrevd eller når minst 20 % av medlemmene kommer med skriftlig krav om det.


§ 7 Valg

Styret og leder velges for 2 år av gangen. Varamedlem velges for 1 år. Det er 2 styremedlemmer på valg hvert år. Styret konstituerer de øvrige styrefunksjoner.

I tillegg velger årsmøtet en revisor for en periode på 2 år. Samtlige kan gjenvelges.

Valgkomité består av 3 personer hver innvalgt for 3 år, hvorav et medlem er på valg hvert år.


§ 8 Stemmeregler ved årsmøter

Hvert medlem har 1 – en stemme. Et medlem kan stemme for flere etter skriftlig fullmakt.


§ 9. Oppløsning av klubben

Beslutningen om foreningens oppløsning kan bare skje når 2/3 av samtlige medlemmer i klubben skriftlig har godkjent det. Har klubben midler, skal disse benyttes til det beste for vinens fremme. Det møtet som vedtar oppløsning av foreningen, bestemmer også anvendelsen av midlene.